New Call for Papers

Turkish Higher Education Quality Council (THEQC) will organize the 2024 International Conference on Quality Assurance and Accreditation hosted by Ankara Hacı Bayram Veli University on 25-26 April 2024.

In addition to scientific exchanges in the field of quality assurance and panels where current issues from the field will be discussed; the conference will also provide an opportunity for interaction between stakeholders such as quality assurance agencies, accreditation organizations, and higher education institutions on an international and national basis.

In this direction, we would be pleased to welcome the participation of scientists, quality assurance agencies, and other interested parties from our country and the world to our conference, which will be held on April 25-26, 2024 at Ankara Hacı Bayram Veli University TOKİ campus (Gazi Mahallesi).

The conference's main theme is "Internalizing and Improving Quality in Higher Education". It aims to bring together scientific developments, innovations, experiences, and different perspectives in the field of quality assurance in higher education. The conference sub-themes are:

1. Quality Assurance Practices and Challenges

 • Data Collection, Data Analytics and Big Data
 • Methodological Approaches to Quality Assurance
 • Stakeholder Engagement
 • Improving Teaching Performance
 • Learning Analytics
 • Improving Research Performance
 • Sustainable Development Goals and Quality Assurance
 • Integrating 21 Century Skills into the Curriculum
 • Adequacy of Education and Training Processes
 • Relevance and Quality of Programs
 • Accreditation

2. Impacts of Quality Assurance

 • Quality Culture
 • Collaboration, Networks and Platforms
 • Internationalization
 • Policy Making and Improving Institutional Quality
 • Leadership and Governance
 • Institutional Effectiveness and Accountability

3. Good Practice Examples in Quality Assurance

 • Social Contribution
 • Distance and Online Learning
 • Sustainability
 • Micro Competencies
 • Equality, Diversity and Inclusion

4. The Future of Quality Assurance

 • New Approaches in Quality Assurance
 • Digitalization, Artificial Intelligence and Beyond
 • Global Trends in Higher Education
 • Innovative Learning and Teaching Areas and Methods

 

Abstracts for the conference will be received on the system. Submissions will be subject to peer review on the system.

The conference language is Turkish and English. Abstracts will be accepted in both languages. The abstract should consist of 200-350 words. It should include the purpose, scope, main problems, methodology, and important results (or expected results) of the research. The abstract should include 3-5 keywords. For clarifications regarding these rules, please send an e-mail to konferans@yokak.gov.tr.  We would like to inform you that our acceptance quota is limited, as the rights of the papers accepted (including conditional) before the postponement are reserved.  

Important Dates:

Application and abstract submission: 01.12.2023- 20.12.2023

Announcement of accepted papers: 20.12.2023 - 29.12.2023

Uploading full texts for accepted papers: 02.01.2024 - 31.01.2024

Acceptance of full papers by the Selection Committee: 01.02.2024 - 16.02.2024

Announcement of the Congress Program: April 15, 2024   

Publication of the abstract booklet: April 15, 2024

 

A separate announcement will be made for those who wish to participate as listeners.

Note: The papers to be presented at the conference will be subjected to thematic classification by the selection committee and some of them will be published in the TÜBA Journal of Higher Education (TÜBA-HER) and some of them will be published as book chapters in the book to be published by TÜBA. Both types of publications will be published after undergoing referee processes in accordance with TÜBA's scientific evaluation procedures and principles.

Yeni Başvuru Çağrısı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecektir.      

Konferans, kalite güvencesi alanında gerçekleşecek bilimsel paylaşımlar ve alandan güncel konuların tartışılacağı panellerin yanı sıra; uluslararası ve ulusal bazda kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar arasında etkileşim fırsatı da sunabilecektir.

Bu doğrultuda, 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TOKİ yerleşkesinde (Gazi Mahallesi) gerçekleştirilecek olan konferansımıza ülkemizden ve dünyadan bilim insanları, kalite güvencesi ajansları ve diğer ilgililerin katılımlarından mutluluk duyarız.

Ana teması “Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi” olan konferansın amacı, yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmektir. Konferans alt temaları:

1.    Kalite Güvencesi Uygulamaları ve Sorunları

    Veri Toplama, Veri Analizi ve Büyük Veri

    Kalite Güvencesine Metodolojik Yaklaşımlar

    Paydaş Katılımı

    Öğretim Performansının Geliştirilmesi

    Öğrenme Analitiği

    Araştırma Performansının Geliştirilmesi

    Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kalite Güvencesi

    21 Yüzyıl Becerilerinin Müfredata Entegre Edilmesi

    Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Yeterliliği

    Programların Uygunluğu ve Kalitesi

    Akreditasyon

2. Kalite Güvencesinin Etkileri

    Kalite Kültürü

    İş birliği, İletişim ağları ve Platformlar

    Uluslararasılaşma

    Politika Belirleme ve Kurumsal Kalitenin İyileştirilmesi

    Liderlik ve Yönetişim

    Kurumsal Etkililik ve Hesap Verebilirlik

3. Kalite Güvencesinde İyi Uygulama Örnekleri

    Toplumsal Katkı

    Uzaktan ve Çevrimiçi Öğrenme

    Sürdürülebilirlik

    Mikro Yeterlilikler

    Eşitlik, Çeşitlilik ve Katılımcılık

4. Kalite Güvencesinin Geleceği

    Kalite Güvencesinde Yeni Yaklaşımlar

    Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Ötesi

    Yükseköğretimde Küresel Eğilimler

    Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Alanları ve Yöntemleri

 

Konferans için bildiri özetleri sistem üzerinden alınacaktır. Başvurular sistem üzerinde hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Her iki dilde de özet kabul edilecektir. Özet 200-350 kelimeden oluşmalıdır. Araştırmanın amacını, kapsamını, temel problemlerini, yöntemini ve önemli sonuçlarını (ya da beklenen sonuçlarını) içermelidir. Özet 3-5 anahtar sözcük içermelidir. Bu kurallara ilişkin açıklık gerektiren hususlar için konferans@yokak.gov.tr  adresine e-posta ile talebinizi bildirmenizi rica ederiz. Erteleme öncesi kabul edilen (şartlı dahil) bildirilerin hakları saklı tutulduğundan başvuru kabul kontenjanımızın sınırlı olduğunu bildirmek isteriz.   

Önemli Tarihler:

Başvuru ve özet metin gönderimi: 01.12.2023- 20.12.2023

Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi: 20.12.2023 – 29.12.2023

Kabul edilen bildiriler için tam metinlerin sisteme yüklenmesi: 02.01.2024 – 31.01.2024

Tam metin bildirilerin Seçici Kurul tarafından kabul edilmesi: 01.02.2024 - 16.02.2024

Kongre Programının ilan edilmesi: 15 Nisan 2024                       

Özet kitapçığının yayımlanması: 15 Nisan 2024

 

Dinleyici olarak katılmak isteyenler için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Not: Konferansta sunulacak bildiriler seçici kurul tarafından tematik tasnife tabi tutularak bir kısmı TÜBA Yükseköğretim Dergisinde (TÜBA-HER), bir kısmı da TÜBA tarafından yayımlanacak olan kitapta, kitap bölümü olarak yayımlanacaktır. Her iki yayın türünde de TÜBA'nın bilimsel değerlendirme usul ve esaslarına uygun olarak hakem süreçlerinden geçirildikten sonra yayımlanacaktır.

Science Board / Bilim Kurulu

Onur Kurulu / Honorary Board  
   
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK YÖKAK Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü
   
Düzenleme Kurulu Başkanları / Steering Committee
 
   
Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI YÖKAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Akademik Uzman
Prof. Dr. Kürşat GÖKTÜRK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Metin ORBAY Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin AĞIR Akademik Uzman
   
Düzenleme Kurulu / Confenrece Organizing Committee
 
   
Mehmet YILMAZ YÖKAK Genel Sekreter
Prof. Dr. Yunus Nadi YÜKSEK Akademik Uzman
Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN Akademik Uzman
Doç. Dr. Gonca ULUDAĞ Akademik Uzman
Dr.Ögr.Üyesi Meryem Ayşegül KOZAK ÇAKIR Akademik Uzman
Dr.Ögr.Üyesi Songül OMUR Akademik Uzman
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ORHAN Akademik Uzman
Öğr. Gör. Dr. Resul TELLİ Akademik Uzman
Öğr. Gör. Erdem SARIAYDIN Akademik Uzman
Arş. Gör. Sena ÇATAL Akademik Uzman
Ömer Faruk YILDIZ YÖKAK Şube Müdürü
Dr. Zuhal AYHAN Uzman
Mustafa ÇOLAK Uzman
   
   
   
Bilim Kurulu / Scientific Board  
   
Adı Soyadı/Name Surname Kurumu/Institution
İsmail DOĞAN YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Ali AZAR YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Murat ÖNDER YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA YÖKAK Kurul Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN YÖKAK Kurul Üyesi
Gülden Banu MÜDERRİSOĞLU YÖKAK Kurul Üyesi
Hakan ÜLKEN YÖKAK Kurul Üyesi
Erdoğan Taha AKBAŞ YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi - TURAK
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ali SINAĞ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf VAROL Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aslıhan NASIR Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Aysegül AŞKIN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Aysenur KARADUMAN Lokman Hekim Üniversitesi.
Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Belma AKŞİT Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL Lokman Hekim Üniversitesi
Prof. Dr. Berna MUSAL Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Berrin YANIKKAYA Yeditepe Üniversitesi - İLAD
Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent EKER Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun KÖSE İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Çetin EROL Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz TAŞÇI Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ÖZMEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi - HEPDAK
Prof. Dr. Diler ASLAN Emekli
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - EPDAD
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Emine KOCA Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU Başkent Üniversitesi - STAR
Prof. Dr. Ergül BERBER İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL TÜSEB
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Ankara Üniversitesi - ZİDEK
Prof. Dr. Hasan SEÇEN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin AĞIR YÖKAK Akademik uzman
Prof. Dr. Hüseyin Güçlü YAVUZCAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin KARA Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu YÖDAK
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN YÖKAK Akademik uzman
Prof. Dr. Jülide YILDIRIM ÖCAL TED Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil GÜREL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım DEVELİOĞLU Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Macit Fikret SUNER İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BAŞ Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emin ARICI Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İhsan SOYSAL Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut GÜNER Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut SANCAR Marmara Üniversitesi - ECZAKDER
Prof. Dr. Metin DOĞAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin KAR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Üniversitesi - FEDEK
Prof. Dr. Mustafa GÜLDEN İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Mustafa SOLAK Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER TÜBA Başkanı / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Nedime Lerzan ÖZKALE İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Neslihan BOYAN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz BORAT İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Osman UZUN Düzce Üniversitesi - PEMDER
Prof. Dr. Ömer TORLAK İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem ÜLGER Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Reha Metin ALKAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU Ankara Üniversitesi, Emekli
Prof. Dr. Semra Feriha AŞÇIGİL Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Serdal TERZİ Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sina ERCAN Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sultan TAŞÇI Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Süheyda ATALAY İstanbul Atlas Üniversitesi - MÜDEK
Prof. Dr. Şenol AKIN Yozgat Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Nadi YÜKSEK YÖKAK akademik uzman
Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMAN Ankara Üniversitesi - VEDEK
Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK Yıldız Teknik Üniversitesi - MİAK
Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN YÖKAK akademik uzman
Doç. Dr. Kazım KARABOĞA Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Rifat TÜRKEL Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Sedat GÜMÜŞ The Education University of Hong Kong
Prof. Dr. Olgun ÇİÇEK Kırgızistan Manas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOZAK ÇAKIR YÖKAK akademik uzman
Doç. Dr. Gonca ULUDAĞ YÖKAK akademik uzman
Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR YÖKAK akademik uzman
Dr. Öğr. Üyesi Tuba CANVAR KAHVECİ Sakarya Üniversitesi
Öğr. Gör. Erdem SARIAYDIN YÖKAK akdemik uzman
Ar. Gör. Sena ÇATAL YÖKAK akademik uzman
Prof. Alma DIZDAREVIC University of Tuzla
Prof. Amirul MUKMININ Universitas Jambi
Prof. Anastasios (Tasos) DAGIUKLAS London South Bank University
Prof. Carlos Francisco De Sousa REIS University of Coimbra
Prof. Colleen SEXTON Governors State University
Prof. Douglas FRANKLIN Ohio University
Prof. Habil Anca Luminiţa GREERE Babes-Bolyai University
Prof. Ivan LEBAN University of Ljubljana
Prof. Jafar JAFAROV Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Prof. Jolita ŠLIOGERIENE Vilnius Gediminas Technical University
Prof. Loránd SZABO Technical University of Cluj Napoca
Prof. Mišo DOKOMANOVIC Ss. Cyril and Methodius University
Prof. Norlidah ALIAS University of Malaya
Prof. Paolo Di SIA University of Padova
Prof. Renata KORSAKIENE Foundation for Higher Education World University Service
Prof. Subhan NAMAZOV Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Prof. Susan SCIAME-GIESECKE Indiana University
Prof. Teresa FRANKLIN Ohio University
Prof. Terry L. ALLISON Indiana University
Prof. Vıtalıj NOVICKIJ Vilnius Gediminas Technical University
Prof. Vilayet VALIYEV Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Prof. Zahra NAIMIE University of Malaya
Assoc. Prof. Armand FAGANEL University of Primorska
Assoc. Prof. Issam W. DAMAJ Beirut Arab University
Assoc. Prof. Mishko DJIDROV Goce Delcev University
Assoc. Prof. Natalıe Aleksandra GURVITS-SUITS Tallinn University
Assoc. Prof. Neringa SLAVINSKAITE Vilnius Gediminas Technical University
Assoc. Prof. Samra MUJACIC University of Tuzla
Asst. Prof. Nenad MARKOVIC the University of East Sarajevo
Dr. Ancuta Diana PRISCARIU The African Leadership University
Dr. Artan LIMANI  
Dr. Beatriz López MEDINA Universidad Complutense de Madrid
Dr. John HITCHCOCK Ohio University, Indiana University
Dr. Timur KANAPYANOV Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR)
Dr. Mohamed Lemine HALESS The Mauritanian Authority for Quality Assurance of Higher Education (AMAQ-ES)
Dr. Kamran Rasulov Azerbaijan Education Quality Assurance Agency (TKTA)
Andy GIBBS Progress review of European College of Chiropractors ( by ENQA)
Ronny HEINTZE AQAS
   
Teknik Hizmetler / Technical/Logistical Support  
   
Burhan AĞIRMAN Mali Hizmetler Uzmanı
Bahattin DEMİRLİOL Bilgisayar İşletmeni
Çağrı BALIM V.H.K.İ.
Bahar HELLAÇ Bilgisayar Mühendisi
Gülşah SAYDAN Endüstri Mühendisi
Harun KAPLAN Bilgisayar İşletmeni
Hüseyin BİLGİLİ Bilgisayar Mühendisi
Hüseyin DURSUN Büro Personeli
Musa Bahadır YURTTERİ Bilgisayar İşletmeni
Mücella YAZICI Bilgisayar İşletmeni
Oğuzhan AKSOY Bilgisayar İşletmeni
Semih TOPÇU Bilgisayar İşletmeni
Serap ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni
Sultan BAHAT Bilgisayar Mühendisi
Züleyha KOL Mütercim - Tercüman
Aysel AKMAN Destek Hizmetleri
Deniz KARABULUT Destek Hizmetleri
Gülnaz ÇETİN Destek Hizmetleri
Kadir TOKAY Destek Hizmetleri
Mahmut DEMİREL Destek Hizmetleri
Mumin TEKİN Destek Hizmetleri